Crew

Callsign Name Hours Virtual networks Joined
OIA101 Luis ●●●●●●●●● 1968:46 24/08/2019
OIA102 Guzmán ●●●●●● 594:10 12/11/2019
OIA103 Javier ●●●●● 00:00 10/04/2021
OIA104 Anton ●●●● 988:39 09/11/2019
OIA105 Arturo ●●●●● 116:52 06/01/2021
OIA106 Jorge ●●●●●●● ●●●●●●● 798:34 16/11/2019
OIA107 Javier ●●●●●● 125:51 14/11/2020
Absent OIA108 Pablo ●●●●●●●● 1237:10 07/11/2019
OIA109 Jose ●●●●● 2480:32 16/11/2019
OIA110 Felip ●●●●●● 975:25 21/05/2020
OIA111 Marc ●●●● 00:00 11/04/2021
OIA112 Ruben ●●●●●●● 15:55 08/02/2021
OIA113 Jose ●●●●● ●●●●● 92:03 25/10/2020
Absent OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 600:42 16/11/2019
OIA116 Guillermo ●●●●● 605:17 18/02/2020
OIA117 Alvaro ●●●●● 809:18 01/06/2020
Absent OIA118 Alberto ●●●●●●● 3405:28 27/09/2019
OIA119 Marcelo ●●●●●●● 318:21 16/11/2019
Inactive OIA120 Fabian ●●●●●●●● 48:55 28/02/2020
OIA121 Jordi ●●●●●●●● 42:54 13/09/2020
Inactive OIA122 Xisco ●●●●●●●●● 648:54 16/11/2019
OIA123 Daniel ●●●●● 74:16 14/12/2020
OIA124 Xavier ●●●●●●●● 26:41 21/01/2021
Absent OIA125 Jon ●●●●●●●●● 22:39 10/01/2021
OIA126 Luis ●●●●●●● 104:03 22/11/2020
OIA127 Luis ●●●●●● 1279:59 16/11/2019
OIA128 Miguel ●●●●● 63:00 14/11/2020
OIA129 Sergio ●●●●●●●● 146:13 18/12/2020
OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 143:40 15/05/2020
OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 1474:22 16/11/2019
OIA132 Diego ●●●●●●● 11:23 13/02/2021
OIA133 Alexander ●●●●●●● 14:48 16/01/2021
Absent OIA134 Jakub ●●●●●● ●●●●●● 15:34 30/12/2020
OIA135 Jose ●●●●●● ●●●●●●●●● 38:37 02/03/2021
Absent OIA136 Tavi ●●●●●●● 537:12 16/11/2019
OIA137 Carlos ●●●●●●●●● 19:18 18/03/2021
OIA138 Javier ●●●●●●● 592:25 16/11/2019
OIA139 Jose ●●●●●● ●●●●● 03:46 22/03/2021
OIA149 Josep ●●●●● 1386:32 16/11/2019
OIA166 Óscar ●●●●●●●● 174:18 27/12/2020
OIA173 José ●●●●●●●● 725:55 16/11/2019
OIA182 Luis ●●●●●●● 347:46 16/11/2019
OIA191 Rubén ●●●●●●● 820:57 16/11/2019
OIA203 Alejandro ●●●●● 1023:54 16/11/2019
UTC Clock