Rankings

Position Callsign Name Points/Reports Points/Rewards Total

OIA149 Josep ●●●●● 38.3 6 44.3

OIA111 Oscar ●●●●●●●● 35.7 5 40.7

OIA203 Alejandro ●●●●● 31 4.5 35.5
4 OIA127 Luis ●●●●●● 25.7 5.5 31.2
5 OIA108 Pablo ●●●●●●●● 23.2 7 30.2
6 OIA191 Ruben ●●●●●● 21.9 5 26.9
7 OIA118 Alberto ●●●●●●● 22.3 3.5 25.8
8 OIA112 Francisco ●●●● ●●●●●● 16 3 19
9 OIA138 Javier ●●●●●●● 13.8 3 16.8
10 OIA182 Luis ●●●●●●● 11.2 3.5 14.7
11 OIA122 Xisco ●●●●●●●●● 7.2 4 11.2
12 OIA116 Guillermo ●●●●● 9.1 2 11.1
13 OIA173 José ●●●●●●●● 7.5 3 10.5
14 OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 9.5 0 9.5
15 OIA106 Jorge ●●●●●●● ●●●●●●● 9 0 9
16 OIA101 Luis ●●●●●●●●● 6.1 2.5 8.6
17 OIA104 Anton ●●●● 7.8 0 7.8
18 OIA114 Juan ●●●●● 7.8 0 7.8
19 OIA102 Guzmán ●●●●●● 7.2 0.5 7.7
20 OIA132 Daniel ●●●●●● 5 1.5 6.5
21 OIA136 Tavi ●●●●●●● 4.9 0 4.9
22 OIA123 Eloy ●●●●●● 3.7 0 3.7
23 OIA109 Jose ●●●●● 3.4 0 3.4
24 OIA133 Jordi ●●●●●●●● 3.4 0 3.4
25 OIA126 Emilio ●●●●●●● 3.4 0 3.4
26 OIA129 Luis ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● 3.3 0 3.3
27 OIA110 Felip ●●●●●● 2.8 0.5 3.3
28 OIA105 Marc ●●●● ●●●●● 2.7 0 2.7
29 OIA193 Javier ●●●●●●●●● 2.5 0 2.5
30 OIA103 Manuel ●●●●● 2.5 0 2.5
31 OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 1.3 1 2.3
32 OIA135 Samuel ●●●●● 1.8 0.5 2.3
33 OIA119 Marcelo ●●●●●●● 1.3 0.5 1.8
34 OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 1.3 0 1.3
35 OIA125 Alexander ●●●●●●● ●●●● 1.2 0 1.2
36 OIA120 Fabian ●●●●●●●● 1.1 0 1.1
37 OIA113 Luis ●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●● 0.5 0 0.5
38 OIA137 Jose ●●●●●● ●●●●●● ●●●●● 0.4 0 0.4

OIA117 Alvaro ●●●●● 0 0 0
UTC Clock